معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب

پیوند ها ی مفید

اهم فعالیت های معاونت حفاظت و بهره برداري منابع آب

بررسی و نظارت و کنترل بستر و حریم رودخانه ها و غیره

برنامه ریزی و نظارت بر برداشت آب از رودخانه ها ، چشمه ها ، قنات ها و چاه ها

نظارت و کنترل بر عملکرد امور آب مناطق در بخش آبهای سطحی

نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و قوانین موجود در بخش آبهای سطحی

بهره برداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و تاسیسات آبی

نظارت بر روند انعقاد قرارداد آب کشاورزی با مشترکین شرکت های بهره برداری

نظارت بر مساحی اراضی

نظارت و کنترب بر استفاده آب کشاورزی مطابق الگو و برنامه ترکیب و تراکم کشت هر شبکه

واحدهای تابعه

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل