شرح وظايف دفتر نظارت بر بهره برداري تاسیسات آب

در راستاي اهداف عاليه سازمان كه رياست مجمع شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و آبرساني وساير شركتهاي وابسته را بعهده دارد و خواهان اتخاذ روشهاي است كه با اعمال نظارت بر روند فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري آب بتواند به اهداف مهمي از جمله نظارت بر تامين و انتقال آب و بهره برداري بهينه از تاسيسات آبي موجود نائل گردد، امور نظارت بر بهره برداري شبكه هاي آبياري زير نظر مديريت بهره برداري از شبكه هاي آبياري با شرح وظايف زير تشكيل گرديده است تا با انجام وظايف مشروحه زير عوامل مورد نياز تحقق اين اهداف فراهم گردد.

1
سرپرستي ،نظارت و ايجاد هماهنگي در كليه امور مربوط به امور نظارت بر بهره برداري شبكه هاي آبياري و زهكشي
2
بررسي و پيشنهاد راهكارهاي عملي براي اجرا و تحقق اهداف برنامه توسعه آب در سطح شبكه ها و ارتقاء بهبود بهره برداري شبكه هاي آبياري
3
پيگيري و نظارت بر اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از وزارت نيرو در زمينه بهره برداري و نگهداري
4
هماهنگي و همكاري با بخش هاي مديريت بهره برداري سازمان مديريت منابع آب ايران به عنوان متولي و سياست گذار بخش بهره برداري آب كشور
5
پيش بيني و تدوين بودجه پيشنهادي بخش بهره برداري و نگهداري از شبكه ها با هماهنگي و همكاري مديريت برنامه ريزي و بودجه و شركتهاي بهره برداري و همچنين تهيه ابلاغيه قرارداد خدمات بهره برداري
6
تهيه و تدوين برنامه زمان بندي بهره برداري و نگهداري از شبكه ها با همكاري شركتهاي بهره برداري و مشاورين و نظارت بر حسن انجام كار
7
بازديد و مراجعه به شركت بهره برداري براي پيگيري مسائل و مشكلات و برقراري هماهنگي شركتها با سازمان در جهت حل مسائل و ساير موارد ذيربط
8
شناسايي تنگناها و موانع بهره برداري بهينه از شبكه ها و ارائه راهكارهاي لازم در اين خصوص
9
پيگيري براي انتخاب مهندسين مشاور جهت نظارت بر امر بهره برداري و نگهداري
10
نظارت بر تدوين شرح خدمات مهندسين مشاور در زمينه عمليات بهره برداري ونگهداري
11
نظارت بر روند فعاليتهاي مهندسين مشاور در امر بهره برداري و نگهداري در شبكه هاي آبياري تحت پوشش
12
نظارت بر نحوه تنظيم قراردادهاي خدمات بهره برداري و نگهداري شركتهاي بهره برداري
13
نظارت بر انجام مطالعات و برنامه ريزي در زمينه تخصيص ،تامين و توزيع آب در شبكه هاي آبياري به منظور بهره وري مطلوب از منابع آب و خاك
14
محاسبه و برآورد تخصيص آب مورد نياز شبكه ها بر اساس نياز طرح و الگوي كشت وساير مصارف
15
نظارت و پي گيري تخصيص آب به شركتها با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي
16
نظارت بر استفاده بهينه از اب و مصرف معقول آن در چارچوب سند ملي آب و قانون توزيع عادلانه آب
17
نظارت بر عملكرد شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري در زمينه بهره برداري و نگهداري از منابع آب و ارائه روشهاي مناسب و عملي جهت افزايش بهبود راندمان آبياري شبكه ها
18
بازديد از محل برقراري انشعاب جديد آب و همكاري در زمينه پيگيري انشعاب آنها
19
بررسي و تهيه دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و نظارت بر اعمال آنها در شركتهاي بهره برداري
20
نظارت بر بهنگام نمودن دستور العملهاي بهره برداري و نگهداري و ارائه پيشنهاد جهت تدوين دستورالعملهاي لازم
21
بررسي و تهيه برنامه وروشهاي هاي پيشنهادي مديريت رسوب جهت جلوگيري و يا كاهش ورود رسوبات به شبكه ها و نظارت بر انجام برنامه
22
شناسايي و تعيين نقاط بحراني در شبكه از نظر نشست رسوبات و ارائه برنامه و تعيين الويتهاي لايروبي ونظارت بر انجام عمليات فوق
23
بررسي وضعيت ماشين آلات و تجهيزات لايروب موجود شبكه و هماهنگي جهت حل مشكلات و كمبودهاي مربوطه
24
هماهنگي و همكاري با ساير عوامل و سازمانها و ارگانهاي مرتبط و متولي امر رسوب و آبخيزداري به منظور بررسي مسائل و مشكلات و ارائه طريق در جهت كاهش رسوبات ورودي به سيستم شبكه هاي آبياري
25
برنامه ريزي و هدايت فعاليتهاي جلب مشاركت آب بران در امور بهره برداري و نگهداري و توزيع حجمي آب در سطح شبكه هاي آبياري
26
بررسي و پيگيري در امر واگذاري شبكه هاي آبياري به بخش خصوصي و تشكلهاي آب بران
27
پيگيري در جهت اجرا و پياده سازي روشهاي بهره برداري نوين و تهيه مدلهاي رياضي و كامپيوتري بهره برداري بر پايه اطلاعات GIS شبكه ها
28
جمع آوري آمار و اطلاعات و دريافت گزارشات شبكه ها
29
تهيه گزارشات مستمر ادواري(ماهانه،فصلي وسالانه)در خصوص بهره برداري از شبكه هاي آبياري
30
ايجاد بانك اطلاعات در زمينه بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
31
برقراري ارتباط با سازمانها و مراكز تحقيقاتي كشاورزي براي كسب اطلاعات علمي مورد نياز در زمينه بهره برداري و نگهداري از شبكه آبياري
32
شركت در سمينارهاي علمي و مهندسي براي كسب آخرين اطلاعات در زمينه بهره برداري و نگهداري
33
هماهنگي و همكاري با ساير قسمتهاي معاونت و سازمان در زمينه هاي مختلف كاري

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل