شرح وظايف مديردفتر خدمات مشتركين و تعرفه

1
همکاری بر انجام مطالبات لازم و برنامه ريزي و اتخاذ راهكارها و روش هاي علمي جهت افزايش درآمدهاي حاصل از فروش آب در شبكه هاي آبياري و مناطق با هدف ايجاد زمينه هاي لازم براي سودآوري و يا كاهش زيان دهي شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق
2
پيگيري و همكاري برانجام مطالبات و برنامه ريزي در زمينه تخصيص و مصرف آب در شبكه هاي آبياري و امور آب مناطق به منظور بهره برداري مطلوب از نتايج آب و خاك
3
سرپرستي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين بخش ها در كليه امور مربوط به خدمات مشتركين و تعرفه هاي شبكه هاي آبياري و امور آب مناطق
4
تدوين و تهيه برنامه سيستم هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات و ارائه نتايج آن
5
بررسي و نظارت بر برآورد درآمد سالانه و هزينه هاي شركت هاي بهره برداري در شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق و تعيين ميزان درآمد شركت ها از نتايج مختلف و مقايسه آن با برنامه هاي پيش بيني شده
6
نظارت و به هنگام نمودن دستورالعمل هاي مربوط به خدمات مشتركين آب و تدوين دستورالعمل هاي لازم در اين خصوص
7
جمع آوری اطلاعات در خصوص قیمت تمام شده هر مترمکعب آب و همچنين تعيين قدرت پرداخت مصرف كنندگان به منظور ارائه پيشنهاد نرخ آب كشاورزي جهت اجرا در سطح شركت هاي بهره برداري و اخذ مصوبات لازم
8
نظارت و ارائه توصيه هاي لازم در زمينه تغيير الگو و تراكم كشت و اثرات آن در مصرف آب ، سطح زيركشت و ميزان درآمد مصرف كنندگان
9
برآورد هزينه های توزيع و فروش آب با توجه به شاخص هزينه ها و ارائه راه حل اصلاحي در جهت بالا بردن كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها و اعمال سياست صرفه جويي
10
همكاري در بررسي عوامل مؤثر در قيمت تمام شده آب استحصالي ، پيشنهاد حذف هزينه هاي اضافي و برآورد افزايش درآمد حاصله در منطقه
11
تهيه و تنظيم برنامه كشت در شبكه هاي آبياري و امور آب مناطق براساس الگوي كشت و تراكم كشت
12
نظارت و پيگيري مسائل مربوط به كشت هاي فاقد قرارداد و جرائم و پيگيري حل مسائل آنها
13
مقايسه ميزان تركيب كشت و سطح كشت شده محصولات زراعي با نوع ميزان پيش بيني شده در برنامه
14
نظارت بر عملكرد شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق در زمينه انعقاد قراردادها با كليه مشتركين ، فروش آب ، وصول درآمدهاي حاصله از فروش آب و ارتقاء كيفي خدمات مورد نياز مشتركين
15
نظارت و پيگيري در خصوص مكانيزه كردن سيستم امور مشتركين در شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق
16
نظارت و رسيدگي به اعتراضات و شكوائيه هاي مشتركين در كليه شبكه هاي آبياري و امور آب مناطق و ارزيابي آنها
17
پيش بيني و تدوين بودجه پيشنهادي با هماهنگي و همكاري مديريت برنا مه ريزي براي شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
18
نظارت و پيگيري بر ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS – GPS و RS) در شبكه هاي آبياري و امور آب مناطق
19
شرکت در جلسات انعقاد قرارداد با مشترکین عمده در شرکتهای بهره برداری و امور آب مناطق و نظارت بر حسن اجرای آن
20
سياست گذاري و نظارت بر انجام مساحي اراضي در شبكه هاي آبياري و ارائه گزارش ارزيابي مساحي در سطح شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
21
بررسي و ارزيابي دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ارسالي از وزارت نيرو جهت اجرا در سطح شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق
22
نظارت و پيگيري و همكاري در زمينه تهيه نقشه هاي كاداستر در سطح سازمان و شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
23
بررسي و ارزيابي ميزان رضايت مندي مشتركين و متقاضيان برداشت آب در زمينه هاي مختلف در شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق و ارائه گزارش
24
نظارت و بررسي درخواست هاي انشعابات آب (اشتراك آب ) براي كليه مشتركين و ارائه به كميسيون جهت تعيين حق اشتراك جهت اجرا در شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق
25
نظارت و پيگيري بر اجراي صحيح قانون توزيع عادلانه آب – آئين نامه تثبيت آب بهاي زراعي و ساير قوانين و مصوبات و رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي در شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
26
ارائه و پيشنهاد شيوه هاي مديريتي و نحوه نظارت بر عملكرد امور مشتركين در شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
27
تهيه و تدوين گزارشات مقايسه اي هفتگي ، ماهيانه و ساليانه در خصوص ميزان درآمدها ، مساحي اراضي ، الگوي كشت و ساير موارد در شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق و ارائه به سازمان
28
نظارت ، همكاري و هماهنگي با بخش GIS شركت ها و معاونت ها در خصوص تهيه نقشه هاي كاداستر ، ايجاد سيستم كارآمد و به هنگام GIS در سطح شركت هاي بهره برداري و امور آب مناطق
29
تهيه و تنظيم فرآيند و دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتركين در شركت هاي بهره برداري آب و امور آب مناطق
30
بازديد از بخش هاي GIS ، RS و GPS شبكه هاي آبياري به منظور كنترل پيشرفت كار و بررسي مشكلات موجود و ارائه راهكارهاي كاربردي در اين خصوص

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل