معرفی شرکت بهره برداری کرخه و شاوور

این شرکت شامل شبکه های آبیاری کرخه (حمیدیه و قدس – کرخه نور- زمزم) و شاوور می باشد :

شبکه آبیاری کرخه : در 25 کیلومتری اهواز و در دو طرف رودخانه کرخه واقع شده ، منبع تأمین آب اراضی این شبکه رودخانه کرخه است که از طریق کانال اصلی سمت چپ سد کرخه (وصیله) و همچنین کانال قدس (کانال اصلی سمت راست سد کرخه) می باشد.

شبکه آبیاری شاوور :  این شبکه از شمال به پل شاوور ، از جنوب به شهر اهواز ، از شرق به راه آهن و از غرب به رودخانه کرخه منتهی می شود و مشتمل بر دو بخش مدرن و تلفیقی است . تأمین آب اراضی شبکه از طریق کانال اصلی سمت راست سد خیرآباد صورت گرفته و اراضی شبکه تلفیقی از انهار منشعب شده از رودخانه شاوور تأمین می گردد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل