معرفی شرکت بهره برداری زهره و جراحی

این شرکت شامل شبکه های آبیاری شهیدرجایی و شهید دامغانی و رامشیر و هندیجان  می باشد :

شبکه آبیاری شهیدرجایی : این شبکه در جنوبشرق خوزستان و در شهرستان امیدیه واقع شده است .

شبکه آبیاری رامشیر : این شبکه در 100 کیلومتری جنوب شرق اهواز قرار دارد و هدف از اجرای آن آبیاری اراضی دشت رامشیر می باشد .

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل